Nieuwste boek

Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei te luilakjen op de bank dêr’t Tymo sa graach op sitte mei om te gamen. Dêrom wol Tymo dy nije flam fan syn mem sa gau mooglik ta de doar út wurkje.

Tagelyk wurdt it no echt tiid dat se in leukere freon fynt, tinkt er. Mar hoe moat er dat oanpakke? En dan komt der in nij jonkje by Tymo yn de groep. Dy...

Reacties

“Nei oanlieding fan blogferhaal Marten Hari Dy Marten Hari hat in namme: Hielke Hylkema. Syn grêf leit op The Somme American Cemetery yn Bony, boppe Saint Quentin yn Noard Frankryk. Ik strúnde der in moanne lyn rûn mei in Amerikaanske freon dy’t ûndersyk die nei twa sneuvele Amerikanen dy’t dêr ek lizze. De stien fan Hylkema seach ik poer tafallich, de namme trof my. No is it sa dat der op elts Amerikaansk militêr tsjerkhôf in yntendant is dy’t dy alle relevante ynformaasje jaan kin oer de sneuvele soldaten. Fan dy beide Amerikanen dêr’t it myn freon om gie hie er binnen it heal oere foto’s en nammen fan âlden en wit al net mear. Oer Hylkema wie it ienige dat de yntendant my dy deis sizze koe dat er perfoarst net yn Amearika berne wie want gjin middle initial. Hy soe noch kontakt mei my opnimme want it wie syn eare tenei dat er neat fine koe. Twa wike letter in mailtsje. It ienige dat er nei oeren en oeren sneupen fûn hie wie: 1. dat Hylkema gjin korporaal west hie sa as it op de stien stiet mar in deagewoane soldaat en 2. dat er om 1899 hinne berne wie yn Idaard. Fierder neat. Ik kin wol fan alles fine oer syn rezjimint en wêr’t er fochten hat, mar oer Hielke Hylkema, ‘in gewoane jonge dy’t op ien of oare manier yn it reach fan de Earste Wrâldoarloch fongen wie’ swije de annalen as it grêf. Oer Matahari noch dit: Alexander Cohen (https://fy.wikipedia.org/wiki/Alexander_Cohen) hat oer har skreaun op 21 novimber 1917, yn it jûnblêd fan De Telegraaf: “Ik heb het mensch ook een keer gezien in haar prestaties -ik meen in Augustus of September 1905- en ik vond haar bewegingen zoowel als de omlijsting daarvan: een breed, verguld schilderijkader, belachelijk. Erger: ergerlijk…. Vanwege de pretentie der ‘kunstenares’: het interpreteeren van Indische dansen. (…) die juffrouw Zelle, nagemaakte ‘Mata-Hari’, met haar nagemaakte contorsies (= heftige onwillekeurige bewegingen van armen en benen).” (Yn: De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen fan Rob Kamelar, Jacques Sicking en Menno Wielinga; Nijgh & Van Dithmar, Amsterdam 2007; side 369-371). Lomme Schokker ”
door Lomme Schokker op 24 dec 2017
“Ha my de bûsen útskourd om dy gekke aap, Koos! ”
door Ger op 18 mrt 2017
“Aan de wandel in Friesland met de rugzak op moet er wel een boek mee. Toen dat uit was, heb ik in Sneek, bij van der Velde "De mjitte" gekocht. Prachtig! Iedere bladzijde had wel een onverwachte wending. Thuis heb ik het uitgelezen en het einde is zo mooi. Ik dacht: dit gaat verkeerd aflopen, en dan keert hij haar als het ware de andere wang toe. Ik ben er nog van onder de indruk. Waarom komen zulke mooie boeken niet onze kant (Rotterdam) op? Mijn dank en ik ga de bibliotheek hier vragen of het niet wat meer mag zijn, groeten van ellen, een lezer en wandelaar. ”
door Ellen op 23 sep 2016
Meer reacties

De boeken

Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en...
Zestien verhalen die met toewijding worden beheerd door een gepensioneerde conducteur, dat is de verhalenbundel ‘Ik bedoel mar / Ik bedoel...
Meer boeken

Blog

Petteflet 14 maart 2020
Kultuer en oerheid, in spannende kombinaasje, hielendal as it om Frysk proaza giet. Want it Fryske proaza is net allinnich keunst, it is ek ûnderdiel fan taalpolitike kwestjes as it behâ...
In Fryske tango 15 november 2019
In fynst út ’e platebak fan de kringloop wie it fjirtjin dagen ferlyn wól, hielendal doe’t ik de binnenhoes seach. De lp’s mei muzyk fan Astor Piazzolla nim ik eins...
Flutpraat 31 mei 2019
Der kin yn Fryslân net in literêre priis útrikt wurde, of der binne wol lju dy't it net litte kinne om der in soerich rantsje omhinne te figuerseagjen. Sa lies ik juster in...
Friesch Dagblad 8 februari 2019
Yn desimber krige ik fan it Friesch Dagblad de fraach oft ik ek koarte ferhalen skriuwe woe, alle moannen ien. Baukje Zijlstra hold dermei op, dat sadwaande. Ik sei ta dat ik der even serieus oer...
Sunder seks 26 oktober 2018
In jier lyn siet ik yn in foarum yn de Harmonie. My waard frege wat ik ferwachte fan de Kulturele Haadstêd. Ik andere dat ik as proazaskriuwer gjin idee hie. Want ik seach nergens programma...
Meer blogs