Utrikking Rely Jorritsmapriis

13 september 2016

De útrikking fan de Rely Jorritsmapriis 2016 is op sneon 1 oktober om 14.30 oere yn it doarpshûs fan Weidum / De uitreiking van de Rely Jorritsmaprijs is op zaterdag 1 oktober om 14.30 uur in het dorpshuis van Weidum. Allegearre fan herte wolkom!

Meer nieuws

Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei...