Simmergasten

7 juli 2015

Op tiisdei 8 septimber jûns om acht oere by Tresoar sille de nominearren foar de Gysbert 2015 (Elske Schotanus, Ale S. van Zandbergen en ik) yn petear mei Asing Walthaus neffens de opset fan Simmergasten.

Meer nieuws

Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei...