Presintaasje Heech Tymo, sjoch omheech

26 april 2018

It earste berneboek fan Koos Tiemersma (Heech Tymo, sjoch omheech) sil presinteard wurde op sneon 12 maaie, de middeis om 16 oere yn it atelier fan Jan Ketelaar, Tussendiepen 6, Drachten. Tagong fergees!

Meer nieuws

Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei...