Blog

Renger? 6 september 2016
De tredde roman fan Nyk de Vries (‘Renger’) hat okkerdeis de Pieter Jelles Priis fan de gemeente Ljouwert wûn. Om’t it boek by de biblioteek as e-boek beskikber is, ha ’...
Ensyfh 24 augustus 2016
‘Se komme altyd om kofjetiid’, se ús mem as der wer ris in fertsjintwurdiger op ’e stoepe stie. Faak wiene it feekeaplju, of in kolporteur mei boarstels en oare húsh...
Frexit 27 mei 2016
‘Och heden, se hawwe hjir ek al Dútse boeken!’ sei in frou juster tsjin my wylst se by de recycling in boek fan in Fryske kollega-skriuwer út de farske oanfier fiske. Dy...
Pedotoerist? 20 mei 2016
Aan Defense For Childern Mevrouw/meneer, Ik had nog nooit van Defense For Children gehoord en u waarschijnlijk ook niet van mij. Dat kan gebeuren, zullen we maar denken. Dat ik van u hoorde, kwam...
Bernlef kin my wat! 13 mei 2016
Dat ik op dit stuit foaral ferhalen skriuw, ha 'k al faker sein. It is in dissipline op himsels. Ynienen moat de plot fertichte wurde ta ien klap, by foarkar op in pear fjouwerkante sintimeter....
Deutsch und drollig 6 mei 2016
Duits, dat was lachen, begrepen we meteen bij onze eerste les in die taal. De leraar (van wie ik de naam ben vergeten) schreef ons eerste woordje op het bord: 'drollig'. Daarvan lagen we al...
Takomst Fryske literatuer stiet op it spul 29 april 2016
‘De takomst fan de Fryske literatuer stiet op it spul’, kenne jo dy útdrukking? Ik seach him ferline wike foarbykommen op Omrop Fryslân wylst ik der hielendal net op rekkene...
Tijdmeters 22 april 2016
Vandaag spreek ik je toe vanuit een parallel universum. Het was even zoeken naar een welbespraakt gastlichaam, maar nu mijn eeuwenoude geest die heeft gevonden in de persoon van een gepensioneerde...
En de winner is... 15 april 2016
It stiet ús allegear noch helder by: Epke Zonderland dy’t op magistrale wize Olympys turngoud wûn. Hy wie de bêste en wa wit, is er dat straks wer. Teminsten as er meidwaan...
Alles blijft, alles gaat voorbij 8 april 2016
Ik zal het maar eerlijk bekennen, ik ben de laatste weken verslaafd aan V&D. Zoals het hoort bij een heuse verslaving, móét ik ernaartoe, door weer & wind als het niet anders...
Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei...