Blog

Minder, minder, minder 4 januari 2017
Se rinne hjir om mei in air fan: dit is allegear fan ús, proastich as stoaterse hoantsjes. En it binne der net in pear, mar hieltyd gruttere kloften dy’t hjir omstrune sûnder...
Let's make America ... 27 december 2016
Alweer een popster dood, het houdt maar niet op. Nu George Michael weer en hij zal de laatste niet zijn. In de krant was bizar genoeg alvast een lijstje opgenomen van sterren die het ook niet lang...
Neaken en bleat 25 november 2016
‘Dêr giet wer in tradysje,’ krige ik fan ien op it pantsje doe’t bekend waard dat ik in foto meitsje litten hie as ûnderdiel fan de Gysbert Japicxpriis yn stee fan in...
So long 12 november 2016
Ze vallen tegenwoordig bij bosjes, de helden uit mijn jeugd. En elke keer val ik stil als ik een volgende naam voorbij zie komen. David Bowie, Johnny Cash en nu Leonard Cohen, allemaal nog é...
Mûltsjes 25 oktober 2016
Troch de beammen de bosk net mear sjen, kenne jo dy útdrukking? Juster waarden wy noch mar ris mei de snút op de feiten drukt: Nederlân hellet de myljeudoelen net. Dus moat der...
Jan Y. 14 oktober 2016
‘Ik lês hast gjin Fryske roman om’t ik se net goed fyn,’ lies ik yn de Ljouwerter Krante doe’t ik begjin juny op myn fakânsje-adres yn it djippe suden fan D...
Relyfacts 3 oktober 2016
Op sneon 1 oktober waarden de Rely Jorritsmaprizen útrikt, ien fan de noflikste literêre barrens yn Fryslân, mei in hege gunfaktor, sa’t Pieteke de Boer op Facebook al sei....
It stik 23 september 2016
‘Wa't it oars sjocht: skriuw in stik, soe ik sizze,’ liet Abe de Vries witte yn in reaksje op kommentaar nei oanlieding fan syn artikel yn it Friesch Dagblad oer de gearstalling fan...
Sneue dingen 17 september 2016
Om mar mei de doar yn hûs te fallen: it is dochs oandwaanlik om te sjen hoe’t guon minsken har yn dizze dagen troch de acht kilo papier fan de Fryske ensyklopedy hinne wrotte om te sjen...
Oorpluim en neusgewas 16 september 2016
Groot nieuws uit het Amerikaanse verkiezingscircus: Donald Trump heeft voor de spiegel gestaan! Dat deed ie naar aanleiding van de gezondheid die aldaar is uitgebroken sinds Hillary Clinton niet goed...
Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei...