Blog

Marten Hari 22 december 2017
Okee, se wie in spetter en woe dat witte ek. Fan #MeToo hie gjin kop heard, it tilde yn dy tiid fan manljushannen op mûtele frouljusknibbels, om fan de rest mar te swijen. Margaretha fan...
De toan fan 24 november 2017
Ik ha in wike lang álle columns op Omrop Fryslân lêzen. Sok dwaan liket, no’t ik it sa stean sjoch, op in taakstraf, mar gjin noed, ik kin it neifertelle. It begûn...
Ónno, hoe is it dêr?! 28 oktober 2017
Ik bin tsjintwurdich net foar de telefyzje wei te slaan. Sterker noch, ik kin net wachtsje oant it safier is en Fryslân Hjoed, it haadprogramma fan ús oars sa brave Omrop begjint. Want...
Boek Fan De Moanne 22 september 2017
Faak hearre je dat boeken te djoer binne. Mar kinne boeken ek te goedkeap wêze? Dy fraach skeat my troch de holle doe’t ik it nijste Boek fan de Moanne lizzen seach. It Boek fan de Moanne...
It wetter op 25 augustus 2017
Sûnt 2000 dobberje ik op myn manier wat mei yn de Fryske skriuwerij. Yn myn eigen boatsje, it lûd draacht fier. Achter my sjoch ik noch krekt de út it sicht ferdwinende kontoeren...
De Rink ynlevere 21 juli 2017
As skriuwer telst pas mei ast ek ris in priis ynlevere hast. Allinnich, ík ha dat noch noait dien. Oant ferline wike. Doe ha ’k nei der jierrenlang op omstind te hawwen, de priis yn de...
Priis! 8 juli 2017
De Gysbert is wer yn it Fryske lân. En in tradysje soe gjin tradysje wêze as der gjin opkuor omhinne ûntstiet. Diskear giet it om de nominaasjes dy’t ynsteld binne foar de...
Bye bye Teake! 23 juni 2017
Soms is in ôfskied mear as in ôfskied. Dat jildt yn alle gefallen foar it ôfswaaien fan Teake Oppewal, literatuerbefoarderer (prima Scrabble-wurd) sa’t dat dan sa moai neamd...
Fonteinpine 28 april 2017
De Kulturele Haadstêd begjint foarm te krijen. Ek de ûntwerpen fan de alve fonteinen wurde rûnom fertoand. Mei dêrby de foar de hân lizzende kommentaren. De wolk fan...
Trump yn Fryslân 10 maart 2017
(Voor de Nederlandstalige versie even naar beneden scrollen) Wat sille wy no beleve? In boek op papier fan Froon Akker? En dan ek noch ûnder syn eigen namme? By syn âlde útjouwer?...
Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei...