Blog

Sunder seks 26 oktober 2018
In jier lyn siet ik yn in foarum yn de Harmonie. My waard frege wat ik ferwachte fan de Kulturele Haadstêd. Ik andere dat ik as proazaskriuwer gjin idee hie. Want ik seach nergens programma...
Sjoen de feiten 12 oktober 2018
Is der noch wol in takomst foar de roman? Dy fraach stelde Willem Verf op in noflike  jûn yn de Drachtster biblioteek oan Willem Schoorstra, Geart Tigchelaar en Nyk de Vries, de trije...
Bleate frou?! 18 mei 2018
Wat moatte je as boekesaak mei in berneboek as Heech Tymo, sjoch omheech? Of spesifiker: wêr moatte je it dellizze? Normaal sprutsen soe dat gjin fraach wêze moatte. Alle dagen wurdt der...
Oare tiden 6 april 2018
Ut ûndersyk die bliken dat it lêzen by de jongerein ûnder druk stiet. Of eins net it lêzen sels, want de jeugd sit konstant op de foan te koekeloeren. Nee, it gie yn de...
Stim wizer 17 maart 2018
Fannemiddei koest yn Drachten speeddate mei pleatslike politisy. It like my net ferkeard en gean dêr ris hinne, want ik ha gjin idee op wa’t ik stimme moat. Ik hie wat fragen oer it...
Jèppen Mjènskip, zeg ik dat goed? 29 januari 2018
Dit jier is it 25 jier lyn dat Ljouwert Kultureel Haadstêd fan Europa wie, in hichtepunt yn de Fryske kulturele skiednis. Mei de belangrykste haadrolspilers sjogge wy dêrop werom. De...
Marten Hari 22 december 2017
Okee, se wie in spetter en woe dat witte ek. Fan #MeToo hie gjin kop heard, it tilde yn dy tiid fan manljushannen op mûtele frouljusknibbels, om fan de rest mar te swijen. Margaretha fan...
De toan fan 24 november 2017
Ik ha in wike lang álle columns op Omrop Fryslân lêzen. Sok dwaan liket, no’t ik it sa stean sjoch, op in taakstraf, mar gjin noed, ik kin it neifertelle. It begûn...
Ónno, hoe is it dêr?! 28 oktober 2017
Ik bin tsjintwurdich net foar de telefyzje wei te slaan. Sterker noch, ik kin net wachtsje oant it safier is en Fryslân Hjoed, it haadprogramma fan ús oars sa brave Omrop begjint. Want...
Boek Fan De Moanne 22 september 2017
Faak hearre je dat boeken te djoer binne. Mar kinne boeken ek te goedkeap wêze? Dy fraach skeat my troch de holle doe’t ik it nijste Boek fan de Moanne lizzen seach. It Boek fan de Moanne...
Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei...