Blog

Petteflet 14 maart 2020
Kultuer en oerheid, in spannende kombinaasje, hielendal as it om Frysk proaza giet. Want it Fryske proaza is net allinnich keunst, it is ek ûnderdiel fan taalpolitike kwestjes as it behâ...
In Fryske tango 15 november 2019
In fynst út ’e platebak fan de kringloop wie it fjirtjin dagen ferlyn wól, hielendal doe’t ik de binnenhoes seach. De lp’s mei muzyk fan Astor Piazzolla nim ik eins...
Flutpraat 31 mei 2019
Der kin yn Fryslân net in literêre priis útrikt wurde, of der binne wol lju dy't it net litte kinne om der in soerich rantsje omhinne te figuerseagjen. Sa lies ik juster in...
Friesch Dagblad 8 februari 2019
Yn desimber krige ik fan it Friesch Dagblad de fraach oft ik ek koarte ferhalen skriuwe woe, alle moannen ien. Baukje Zijlstra hold dermei op, dat sadwaande. Ik sei ta dat ik der even serieus oer...
Sunder seks 26 oktober 2018
In jier lyn siet ik yn in foarum yn de Harmonie. My waard frege wat ik ferwachte fan de Kulturele Haadstêd. Ik andere dat ik as proazaskriuwer gjin idee hie. Want ik seach nergens programma...
Sjoen de feiten 12 oktober 2018
Is der noch wol in takomst foar de roman? Dy fraach stelde Willem Verf op in noflike  jûn yn de Drachtster biblioteek oan Willem Schoorstra, Geart Tigchelaar en Nyk de Vries, de trije...
Bleate frou?! 18 mei 2018
Wat moatte je as boekesaak mei in berneboek as Heech Tymo, sjoch omheech? Of spesifiker: wêr moatte je it dellizze? Normaal sprutsen soe dat gjin fraach wêze moatte. Alle dagen wurdt der...
Oare tiden 6 april 2018
Ut ûndersyk die bliken dat it lêzen by de jongerein ûnder druk stiet. Of eins net it lêzen sels, want de jeugd sit konstant op de foan te koekeloeren. Nee, it gie yn de...
Stim wizer 17 maart 2018
Fannemiddei koest yn Drachten speeddate mei pleatslike politisy. It like my net ferkeard en gean dêr ris hinne, want ik ha gjin idee op wa’t ik stimme moat. Ik hie wat fragen oer it...
Jèppen Mjènskip, zeg ik dat goed? 29 januari 2018
Dit jier is it 25 jier lyn dat Ljouwert Kultureel Haadstêd fan Europa wie, in hichtepunt yn de Fryske kulturele skiednis. Mei de belangrykste haadrolspilers sjogge wy dêrop werom. De...
Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei...