Nieuwste boek

(ook verkrijgbaar in het Nederlands)

Sechstjin ferhalen dy’t mei ynmoed beheard wurde troch in pensjonearre kondukteur, dat is de ferhalebondel ‘Ik bedoel mar!’ yn in nutedop.

It binne ferhalen dêr’t minsken yn konfrontearre wurde mei de ferrassingen dy’t it bestean yn ’t fet hat. Faak lykje it mar lytse foarfallen, lykas in busreiske troch de Pyreneeën oer wegen dy’t...

Reacties

“Aan de wandel in Friesland met de rugzak op moet er wel een boek mee. Toen dat uit was, heb ik in Sneek, bij van der Velde "De mjitte" gekocht. Prachtig! Iedere bladzijde had wel een onverwachte wending. Thuis heb ik het uitgelezen en het einde is zo mooi. Ik dacht: dit gaat verkeerd aflopen, en dan keert hij haar als het ware de andere wang toe. Ik ben er nog van onder de indruk. Waarom komen zulke mooie boeken niet onze kant (Rotterdam) op? Mijn dank en ik ga de bibliotheek hier vragen of het niet wat meer mag zijn, groeten van ellen, een lezer en wandelaar. ”
door Ellen op 23 sep 2016
“Mei in geweldich soad nocht haw ik jo boek Einum lêzen. It is ien fan de moaiste Fryske boeken fan de lêste jierren dy't ik lêzen haw. It is echt in ferhaal, je moatte d'r earst wat ynkomme, mar dan begjint it doarpke foar je te libjen. Jo hawwe it lardearre mei in soad moaie Fryske útdrukkings en humor hjir en der. Ik fûn it spitich dat ik it út hie justerjûn. ”
door Nynke Andringa op 13 dec 2015
“Net 'Hoe blond je aap' gelezen. Geweldig leuk boek. Ik zal om me heen wat reclame maken, uw boek is het waard! ”
door Jildau op 31 mrt 2015
Meer reacties

De boeken

Zestien verhalen die met toewijding worden beheerd door een gepensioneerde conducteur, dat is de verhalenbundel ‘Ik bedoel mar / Ik bedoel...
Het is 2065. Fryslân wordt in het kader van een wereldwijd klimaatakkoord prijsgegeven aan het almaar stijgende water. De oude koningin...
Meer boeken

Blog

Jan Y. 14 oktober 2016
‘Ik lês hast gjin Fryske roman om’t ik se net goed fyn,’ lies ik yn de Ljouwerter Krante doe’t ik begjin juny op myn fakânsje-adres yn it djippe suden fan D...
Relyfacts 3 oktober 2016
Op sneon 1 oktober waarden de Rely Jorritsmaprizen útrikt, ien fan de noflikste literêre barrens yn Fryslân, mei in hege gunfaktor, sa’t Pieteke de Boer op Facebook al sei....
It stik 23 september 2016
‘Wa't it oars sjocht: skriuw in stik, soe ik sizze,’ liet Abe de Vries witte yn in reaksje op kommentaar nei oanlieding fan syn artikel yn it Friesch Dagblad oer de gearstalling fan...
Sneue dingen 17 september 2016
Om mar mei de doar yn hûs te fallen: it is dochs oandwaanlik om te sjen hoe’t guon minsken har yn dizze dagen troch de acht kilo papier fan de Fryske ensyklopedy hinne wrotte om te sjen...
Oorpluim en neusgewas 16 september 2016
Groot nieuws uit het Amerikaanse verkiezingscircus: Donald Trump heeft voor de spiegel gestaan! Dat deed ie naar aanleiding van de gezondheid die aldaar is uitgebroken sinds Hillary Clinton niet goed...
Meer blogs