Nieuwste boek

(ook verkrijgbaar in het Nederlands)

Sechstjin ferhalen dy’t mei ynmoed beheard wurde troch in pensjonearre kondukteur, dat is de ferhalebondel ‘Ik bedoel mar!’ yn in nutedop.

It binne ferhalen dêr’t minsken yn konfrontearre wurde mei de ferrassingen dy’t it bestean yn ’t fet hat. Faak lykje it mar lytse foarfallen, lykas in busreiske troch de Pyreneeën oer wegen dy’t...

Reacties

“Aan de wandel in Friesland met de rugzak op moet er wel een boek mee. Toen dat uit was, heb ik in Sneek, bij van der Velde "De mjitte" gekocht. Prachtig! Iedere bladzijde had wel een onverwachte wending. Thuis heb ik het uitgelezen en het einde is zo mooi. Ik dacht: dit gaat verkeerd aflopen, en dan keert hij haar als het ware de andere wang toe. Ik ben er nog van onder de indruk. Waarom komen zulke mooie boeken niet onze kant (Rotterdam) op? Mijn dank en ik ga de bibliotheek hier vragen of het niet wat meer mag zijn, groeten van ellen, een lezer en wandelaar. ”
door Ellen op 23 sep 2016
“Mei in geweldich soad nocht haw ik jo boek Einum lêzen. It is ien fan de moaiste Fryske boeken fan de lêste jierren dy't ik lêzen haw. It is echt in ferhaal, je moatte d'r earst wat ynkomme, mar dan begjint it doarpke foar je te libjen. Jo hawwe it lardearre mei in soad moaie Fryske útdrukkings en humor hjir en der. Ik fûn it spitich dat ik it út hie justerjûn. ”
door Nynke Andringa op 13 dec 2015
“Net 'Hoe blond je aap' gelezen. Geweldig leuk boek. Ik zal om me heen wat reclame maken, uw boek is het waard! ”
door Jildau op 31 mrt 2015
Meer reacties

De boeken

Zestien verhalen die met toewijding worden beheerd door een gepensioneerde conducteur, dat is de verhalenbundel ‘Ik bedoel mar / Ik bedoel...
Het is 2065. Fryslân wordt in het kader van een wereldwijd klimaatakkoord prijsgegeven aan het almaar stijgende water. De oude koningin...
Meer boeken

Blog

De Omrop om? 14 februari 2017
Hjoed yn ’e Ljouwerter in artikel oer Anneke Douma en har argewaasje as it om Omrop Fryslân giet. Neffens har hinget de Frysktalige muzyk der de lêste tiid mar wat by, krityk d...
It asfaltkompleks 3 februari 2017
Dit jier noch even in putsje by Harns, de rotonde by De Jouwer oanpasse, de lekkerij yn it akwadukt by Ljouwert tichtplakke en dan is de haadstruktuer fan it Fryske wegenet op oarder, liet deputearre...
Minder, minder, minder 4 januari 2017
Se rinne hjir om mei in air fan: dit is allegear fan ús, proastich as stoaterse hoantsjes. En it binne der net in pear, mar hieltyd gruttere kloften dy’t hjir omstrune sûnder...
Let's make America ... 27 december 2016
Alweer een popster dood, het houdt maar niet op. Nu George Michael weer en hij zal de laatste niet zijn. In de krant was bizar genoeg alvast een lijstje opgenomen van sterren die het ook niet lang...
Neaken en bleat 25 november 2016
‘Dêr giet wer in tradysje,’ krige ik fan ien op it pantsje doe’t bekend waard dat ik in foto meitsje litten hie as ûnderdiel fan de Gysbert Japicxpriis yn stee fan in...
Meer blogs