Nieuwste boek

(ook verkrijgbaar in het Nederlands)

Sechstjin ferhalen dy’t mei ynmoed beheard wurde troch in pensjonearre kondukteur, dat is de ferhalebondel ‘Ik bedoel mar!’ yn in nutedop.

It binne ferhalen dêr’t minsken yn konfrontearre wurde mei de ferrassingen dy’t it bestean yn ’t fet hat. Faak lykje it mar lytse foarfallen, lykas in busreiske troch de Pyreneeën oer wegen dy’t...

Reacties

“Aan de wandel in Friesland met de rugzak op moet er wel een boek mee. Toen dat uit was, heb ik in Sneek, bij van der Velde "De mjitte" gekocht. Prachtig! Iedere bladzijde had wel een onverwachte wending. Thuis heb ik het uitgelezen en het einde is zo mooi. Ik dacht: dit gaat verkeerd aflopen, en dan keert hij haar als het ware de andere wang toe. Ik ben er nog van onder de indruk. Waarom komen zulke mooie boeken niet onze kant (Rotterdam) op? Mijn dank en ik ga de bibliotheek hier vragen of het niet wat meer mag zijn, groeten van ellen, een lezer en wandelaar. ”
door Ellen op 23 sep 2016
“Mei in geweldich soad nocht haw ik jo boek Einum lêzen. It is ien fan de moaiste Fryske boeken fan de lêste jierren dy't ik lêzen haw. It is echt in ferhaal, je moatte d'r earst wat ynkomme, mar dan begjint it doarpke foar je te libjen. Jo hawwe it lardearre mei in soad moaie Fryske útdrukkings en humor hjir en der. Ik fûn it spitich dat ik it út hie justerjûn. ”
door Nynke Andringa op 13 dec 2015
“Net 'Hoe blond je aap' gelezen. Geweldig leuk boek. Ik zal om me heen wat reclame maken, uw boek is het waard! ”
door Jildau op 31 mrt 2015
Meer reacties

De boeken

Zestien verhalen die met toewijding worden beheerd door een gepensioneerde conducteur, dat is de verhalenbundel ‘Ik bedoel mar / Ik bedoel...
Het is 2065. Fryslân wordt in het kader van een wereldwijd klimaatakkoord prijsgegeven aan het almaar stijgende water. De oude koningin...
Meer boeken

Blog

Neaken en bleat 25 november 2016
‘Dêr giet wer in tradysje,’ krige ik fan ien op it pantsje doe’t bekend waard dat ik in foto meitsje litten hie as ûnderdiel fan de Gysbert Japicxpriis yn stee fan in...
So long 12 november 2016
Ze vallen tegenwoordig bij bosjes, de helden uit mijn jeugd. En elke keer val ik stil als ik een volgende naam voorbij zie komen. David Bowie, Johnny Cash en nu Leonard Cohen, allemaal nog é...
Mûltsjes 25 oktober 2016
Troch de beammen de bosk net mear sjen, kenne jo dy útdrukking? Juster waarden wy noch mar ris mei de snút op de feiten drukt: Nederlân hellet de myljeudoelen net. Dus moat der...
Jan Y. 14 oktober 2016
‘Ik lês hast gjin Fryske roman om’t ik se net goed fyn,’ lies ik yn de Ljouwerter Krante doe’t ik begjin juny op myn fakânsje-adres yn it djippe suden fan D...
Relyfacts 3 oktober 2016
Op sneon 1 oktober waarden de Rely Jorritsmaprizen útrikt, ien fan de noflikste literêre barrens yn Fryslân, mei in hege gunfaktor, sa’t Pieteke de Boer op Facebook al sei....
Meer blogs